Exproprieri

exproprieri etcExista o  lege care stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare exproprierii pentru utilitate publica:
-lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local,
-lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice,
-lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente,
-lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval,
-lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale,
-lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre,
-lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu -lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului Schi în România, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a

-Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare,

-lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie,
-lucrărilor pentru împădurirea terenurilor degradate, precum şi, în situaţia în care nu există o altă soluţie tehnică,
-lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare.

Etapele procedurii de expropriere sunt:

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local;
b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor;
c) transferul dreptului de proprietate;
d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere.

Accesul la imobilele afectate de expropriere

(1) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice.
(2) Aceste dispoziţii se aplică şi pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităţi necesare, prevăzute de prezenta lege.

Etapele și procedurile derulate în vederea exproprierii conform legii 255/2010 

Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere, are următoarele componente:

 • identificarea activităților conform legislației în domeniul exproprierilor, Legea 255/2010 și Normele de aplicare HG 53/2011 cu modificările și completările ulteriorare, precum și a legislației conexe;
 • realizarea graficului de mobilizare și a graficului de îndeplinire a activităților, cu încadrarea în durata solicitată și prezentarea succesiunii activităților propuse.

Etapele procesului de expropriere pentru utilitate publică, în favoarea statului român, de regulă, sunt:

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Aprobarea documentației tehnico-economice aferente lucrării de utilitate publică corespunzătoare unui coridor de expropriere de către expropriator (CTE);

Consemnarea sumei individuale și afișarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate

Hotărârea pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere cuprinde:

 1. a) indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean și local, pe baza documentației tehnico-economice aferente;
 2. b) amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz;
 3. c) sursa de finanțare;
 4. d) declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;
 5. e) lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale;
 6. f) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de Camerele Notarilor Publici;
 7. g) termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile.

-Hotărârea va fi însoțită de planul topografic care conține coridorul de expropriere, realizat în sistemul național de proiectie STEREOGRAFIC 1970, avizat și recepționat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

-Listele imobilelor afectate, cele ale proprietarilor și cele ale altor titulari de drepturi reale, identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale, vor cuprinde informațiile privind:

 1. a) județul, unitatea administrativ-teritorială, tarlaua, parcela, numele și prenumele/denumirea deținătorului, puse la dispoziție de unitățile administrativ-teritoriale;
 2. b) județul, unitatea administrativ-teritorială, numărul cadastral sau topografic, după caz, și numărul de carte funciară, numele și prenumele/denumirea deținătorului terenului, suprafața înscrisă în evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 3. c) suprafața care urmează a fi expropriată și valoarea despăgubirii stabilită conform raportului de evaluare întocmit pe categorii de folosință pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

După publicarea hotărârii și efectuarea deschiderilor de credit bugetar cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are obligația de a consemna sumele individuale reprezentând plata despăgubirii pe numele expropriaților conform listei.

Expropriatorul are obligația de a afișa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul topografic care conține coridorul de expropriere la sediul Consiliului Local și pe pagina proprie de internet și de a notifica intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere. Notificarea intenției de expropriere a imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmite către proprietari prin poștă. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute, proprietarii imobilelor au obligația de a se prezenta la sediul expropriatorului și de a depune actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri. Sumele individuale prevăzute pot fi suplimentate, prin Hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situația modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate ca urmare a modificării studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic, precum și în orice alte situații, temeinic motivate.

Transferul dreptului de proprietate

 • În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape. În cazul în care există imobile afectate de expropriere care sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu număr cadastral sau topografic și număr de carte funciară. În cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu numărul de tarla și de parcelă sau prin orice altă modalitate de identificare a acestora.

Decizia de expropriere va fi afișată la sediul Consiliilor Locale de pe raza unităților administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere, precum și pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Decizia de expropriere se emite și își produce efecte de la data emiterii, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii.

În baza deciziei de expropriere și a documentației întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere. După înscrierea în cartea funciară a coridorului de expropriere pe numele expropriatorului, acesta are obligația de a începe execuția lucrărilor într-un termen considerat rezonabil, în funcție de complexitatea acestora.

Întocmirea documentațiilor cadastrale individuale.

În vederea clarificării situației juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentațiile cadastrale individuale conform dispozițiilor legale aplicabile, pe baza planurilor parcelare întocmite pe sectoare cadastrale. Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv planurile de amplasament și delimitare a imobilelor recepționate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale. În situația în care planurile parcelare nu au fost întocmite până la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate să întreprindă demersurile legale pentru întocmirea acestora cu celeritate. În zonele foste necooperativizate suprapunerea se face peste planurile cadastrale și de carte funciară.

Pentru lucrările de cadastru, coridorul de expropriere se va suprapune cu planurile cadastrale existente în baza de date a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

-În cazul în care nu există documentație cadastrală și se expropriază o parte dintr-un imobil, expropriatorul va întocmi o documentație cadastrală pentru întreg imobilul, o documentație cadastrală pentru suprafața care rămâne expropriatului și o documentație cadastrală pentru suprafața expropriată. Numărul cadastral se va acorda doar pentru suprafața neexpropriată. Documentația cadastrală pentru suprafața expropriată va fi respinsă cu mențiunea că aceasta a fost înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.

-În cazul în care există  documentație cadastrală și se expropriază doar o parte dintr-un imobil care este înscris în cartea funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafața expropriată, cât și cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă doar pentru suprafața neexpropriată. Documentația cadastrală pentru suprafața expropriată va fi respinsă cu mențiunea că aceasta a fost înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.

– În cazul în care documentațiile cadastrale din arhiva Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt executate în sistem local de coordonate, expropriatorul este obligat să integreze documentația în sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970, păstrând toate elementele definitorii ale planului de amplasament și delimitare.

– Având în vedere caracterul de excepție al măsurilor de expropriere, în cazul documentațiilor cadastrale aferente imobilelor înscrise în cartea funciară, actualizarea informațiilor tehnice se face cu acordul proprietarului, iar în lipsa consimțământului acestuia, cu acordul președintelui comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului sau al reprezentantului expropriatorului, după o prealabilă notificare prin poștă a proprietarului.

Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de Camerele Notarilor Publici, potrivit art. 771alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România va pune la dispoziția evaluatorului, la cerere, expertizele întocmite de Camerele Notarilor Publici.

 • Funcționarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor. La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată și constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.

Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează:

 1. a) primarul unității administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul;
 2. b) un reprezentant al instituției prefectului;
 3. c) un reprezentant al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;
 4. d) 2 reprezentanți ai expropriatorului, având calificare juridică.

În toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor în termen de două zile de la încheierea procesului-verbal. Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unități bancare.

 • Avize, acorduri, certificate și autorizații. Documentația de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de utilitate publică de interes național, județean și local din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, se va întocmi, conform reglementărilor în vigoare, de către expropriator. Documentația pentru terenurile forestiere se întocmește în condițiile art. 19 si 20.

Accesul la imobilele afectate de expropriere. Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligați, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și a studiilor de teren arheologice. Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, prevăzute de lege. În vederea efectuării activităților prevăzute la alin. (1) si (2), înștiințarea efectuată de expropriator se face printr-un anunț afișat la sediul Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului București, ce va cuprinde cel puțin amplasamentul lucrării și calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activitățile respective. Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt obligate să își dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16 din lege.

expropriere etc detaliu