Evaluare active

– Evaluare pentru informare in scopul vanzarii-cumpararii-inchirierii   consulting
– Evaluare pentru garantare imprumuturi sau credite ipotecare
– Evaluare si reevaluare pentru determinarea taxei locale
– Evaluare pentru raportare financiara si stabilirea valorii juste
– Evaluare pentru fuziuni sau diviziuni ale societatilor
– Evaluare pentru lichidare in cazuri de insolventa
– Evaluare pentru asigurare la valoarea de piata a bunurilor
– Evaluare pentru rezolvarea litigiilor si mediere intre parti
– Evaluare pentru expropriere in cauza de utilitate publica
– Evaluare pentru emigrare a bunurilor detinute
– Evaluare pentru stabilirea valorii marfurilor in vama
– Evaluare pentru aport in natura la capitalul social

Daca nu se reevalueaza o cladire din patrimoniul unei persoane juridice, o data la 3 ani cel putin, procentul taxei locale  aplicate asupra valorii de inventar a cladirii creste semnificativ si anume: intre 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă si intre 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, in functie de unitatea administrativ teritoriala.

Conform CHand with pen showing diagramodului Fiscal, in cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii.În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

Pentru activele din patrimoniul institutiilor publice:

Reevaluarea activelor fixe necorporale: Conform O.M.F. nr. 3471 din 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice prin care activele fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, (…) de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste.Coform prevederilor art.1, alin.(4) din anexa la Ordinul 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice: “Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare, cel putin o data la 3 ani…”

Inventarierea activelor :Conform Legii 215/2001 republicata, a administratiei publice locale, care la art.122 prevede ca: “toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventariereii anuale. Consiliilor locale si judetelor li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor” si/sau O.M.F. nr. 2861 din 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, care la art.2 mentioneaza: ’’raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr.82/1991, republicata si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii’’

evaluari active pubic si privat etc