Acorduri si autorizatii drumuri

Reglementari in domeniul amplasarii diferitelor obiective in zona autostrazilor si a drumurilor nationale

road etcIn conformitate cu dispoziţiile art.46 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor (republicata, completata si modificata ulterior) „realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop, care sa nu pericliteze siguranta circulatiei, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului”.

Conform prevederilor art.52 din aceiaşi ordonanta, „proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si al Politiei Rutiere”.

Acceptul administratorului drumului comporta doua faze:

– acordul prealabil – care se obtine la faza de proiectare, de finantare etc.;

– autorizatia de amplasare si acces la drum – care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.

Conform prevederilor art.49 din O.G. nr.43/1997 „ proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate in zona drumului, fara respectarea conditiilor din ordonanta sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator. In cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor, pe cheltuiala proprietarului”.

         De asemenea, conform art.53 din O.G. nr.43/1997 „caile de acces realizate fara acordul administratorului drumului public si al Politiei rutiere, precum si caile de acces neutilizate vor fi desfiintate de cei care le detin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei publice”.

Continutul documentatiilor depuse in vederea obtinerii autorizatiilor pentru amplasarea si/sau executia de lucrari in zona drumurilor nationale pentru constructii, instalatii, panouri publicitare, planuri urbanistice generale, zonale si de detaliu

1) Cerere de eliberare a acordului sau a autorizaţiei ;
2) Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;
3) Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea
4) Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană – Direcţia Poliţiei Rutierǎ
5) Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice/ Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;
6) Copie a actelor de proprietate pentru teren sau alte acte care permit ocuparea terenului în cauză;
7) Proiectul tehnic care sa cuprinda:
a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:
– poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului naţional;
– descrierea sumară a construcţiilor din incintǎ (existente şi proiectate), a activităţii ce urmează a se desfăşura, cu implicaţii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv);
– descrierea amenajării accesului la drumul naţional, care se va realiza cu racordare simplă la drumul naţional (în cazul obiectivelor amplasate între indicatoarele de presemnalizare a localităţii) şi cu benzi suplimentare de accelerare şi decelerare – conform normativului C173/1986 (în cazul obiectivelor amplasate în afara indicatoarelor de presemnalizare localităţilor);
– modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi uzate din incintǎ şi a celor pluviale în lungul drumului naţional;
– modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului;
– modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 la HG 525/1996);
– detalii de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumului naţional).
b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000).
c) Plan de situaţie la scara 1:500, care să cuprindă:
– traseul existent al drumului cu toate elementele sale, vecinii pe o distanţă de 100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poziţia kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului;
– amenajarea accesului la drumul naţional, conform normativului C173/1986 – pentru obiectivele situate în afara indicatoarelor de intrare/ieşire din localitate şi cu racordare simplă la drumul naţional – pentru obiectivele ce se vor amplasa între indicatoarele de intrare/ieşire din localitate (fig.F46 şi fig.F48), specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului naţional;
– amplasamentul construcţiilor, cu distanţa acestora faţǎ de drumul naţional;
– modul de organizare a circulaţiei în incintă şi spaţiul destinat pentru parcare [cu figurarea locurilor rezultate conform HG 525/1996 – anexa 5].
– semnalizarea rutieră conform avizului I.P.J. – Direcţia Poliţiei Rutiere.
d) Profile transversale, în dreptul accesului şi al construcţiilor cu specificarea distanţelor faţă de axul drumului naţional.
e) Detalii de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumului naţional).
f) Proiectul tehnic va fi întocmit, semnat şi verificat de un inginer de specialitate (inginer de drumuri), şi vizat de un verificator proiecte drumuri atestat M.L.P.A.T.(planurile în original) .
g) Verificatorul atestat M.L.P.A.T. va intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerinţa A4,B2,D2 a proiectului.
9) Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.
În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Bucureşti poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.
Valabilitatea autorizaţiei este de 12 luni de la data emiterii, interval în care beneficiarul este obligat să finalizeze lucrările în zona drumului. În caz contrar, beneficiarul are obligaţia să solicite o nouă autorizaţie.

S.D.N Bucuresti Sud compartiment UZD- Neagoe Carmen
S.D.N Bucuresti Nord compartiment UZD- Deaca George Augustin
S.D.N Buzau compartiment UZD- Harja Mirela
S.D.N Ploiesti compartiment UZD- Barbu Sorin
S.D.N Pitesti compartiment UZD- Bolboaca Razvan
S.D.N Targoviste compartiment UZD Dumitru Gheorghe
S.D.N Alexandria compartiment UZD- Dumitrascu Adriana

 DRUMURILE ADMINISTRATE DE  D.R.D.P. BUCURESTI

DN 1 sectoar administrat de Municipiul BUCURESTI km 0+000 – 7+050
DN 1 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 7+050- 138+000
DN 1A sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI km 0+000-12+260
DN 1A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 12+260- 160+600
DN 1B sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-71+698
DN 1D sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-42+330
DN 1D sectoare administrate de Municipiul URZICENI km 42+330-43+080
DN 2 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI km 0+000-7+848
DN 2 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 7+848-106+790
DN 2 sectoare administrate de Municipiul BUZAU km 106+790-114+500
DN 2 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 114+500-144+070
DN 2 sectoare administrate de Mun. RAMNICU SARAT km 144+070-147+870
DN 2 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 147+870-152+430
DN 2A sectoare administrate de Municipiul URZICENI km 0+000-3+200
DN 2A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 3+200-16+720
DN 2B sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-3+800
DN 2B sectoare administrate de Municipiul BUZAU 3+800-8+800
DN 2B sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 8+800-38+731
DN 2C sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-48+000
DN 22 sectoare administrate de Mun. RAMNICU SARAT km 0+000-2+800
DN 22 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 2+800-30+000
DN 3 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI 0+000-7+910
DN 3 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 7+910-50+000
DN 31 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 32+000-60+420
DN 4 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI 0+000-7+564
DN 4 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 7+564-66+396
DN 41 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-64+385
DN 5 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI km 0+000-7+573
DN 5 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 7+573-59+000
DN 5 sectoare administrate de Municipiul GIURGIU km 59+000-63+000
DN 5 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 63+000-64+884
DN 5B sectoare administrate de Municipiul GIURGIU km 0+000-3+200
DN 5B sectoare administrate de C.N.A.D.N.R 3+200-39+500
DN 5C sectoare administrate de Municipiul GIURGIU km 0+000-3+750
DN 5C sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 3+750-60+426
DN 6 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI km 0+000-8+500
DN 6 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 8+500-85+485
DN 6 sectoare administrate de Municipiul ALEXANDRIA km 85+485-90+465
DN 6 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 90+465-132+435
DN 61 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-78+529
DN 7 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI km 0+000-11+200
DN 7 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 11+200-112+000
DN 7 sectoare administrate de Municipiul PITESTI km 112+000-119+250
DN 7 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 119+250-156+250
DN 7C sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-27+350
DN 7C sectoare administrate de Mun. CURTEA DE ARGES km. 27+350-35+700
DN 71 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-44+130
DN 71 sectoare administrate de Municipiul TARGOVISTE 44+130-51+041
DN 71 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 51+041-109+905
DN 72 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-24+352
DN 72 sectoare administrate de Municipiul TARGOVISTE km 24+352-33+335
DN 72 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R 33+335-76+180
DN 72A sectoare administrate de Municipiul TARGOVISTE km 0+000-5+370
DN 72A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 5+370-64+110
DN 73C sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-37+500
DN 73C sectoare administrate de Mun. CURTEA DE ARGES km 37+500-46+000
DN 73C sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 46+000-61+434
DN 65 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 90+050-116+850
DN 65 sectoare administrate de Municipiul PITESTI km 116+850-123+400
DN 65A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-130+005
DN 65B sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-7+500
DN 65D sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-10+184
DN 67B sectoare administrate de C.N.A.D.N.R 158+200-188+200
DN 67B sectoare administrate de Municipiul PITESTI km 188+200-192+400
DN 51 sectoare administrate de Municipiul ALEXANDRIA km 0+000-2+600
DN 51 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R 2+600-43+783
DN 51A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R 0+000-53+600
DN 51A sectoare administrate de Municipiul TURNU-MAGURELE km 53+600-56+060
DN 52 sectoare administrate de Municipiul ALEXANDRIA km 0+000-1+350
DN 52 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 1+350-44+600
DN 52 sectoare administrate de Municipiul Turnu Măgurele km 44+600-49+194
DN 52 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 49+194-52+649
DN 54 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 54+500-70+790
DN 54 sectoare administrate de Municipiul Turnu Măgurele km 70+790-71+560
DN 10 sectoare administrate de Municipiul Buzău km 0+000-2+100
DN 10 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 2+100-93+400
A1 sectoare administrate de Municipiul BUCURESTI 0+000-10+600
A1 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 10+600-106+500
CB sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-74+000
A2 sectoare administrate Municipiul BUCURESTI km 0+000-9+500
A2 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 9+500-64+000
DN 41A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-0+570
DN 31A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-2+700
DN 73D sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-49+125
DN 65E sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-39-998
DN 5A sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 0+000-39-880
DN 73 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 1+285-42+850
DN 73 sectoare administrate de C.N.A.D.N.R km 54+050-92+000
DN 73 sectoare administrate de Municipiul PITESTI km 0+000-1+285
DN 73 sectoare administrate de Municipiul CAMPULUNG km 42+850-54+050

Detalii legislative utile puteti gasi si pe site-ul CNADNR Bucuresti